I. Wstęp

 

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.sklep.climateam.pl i zawartych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną polegających na sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez: CLIMA TEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-310 ul. Staniewicka 2, zarejestrowaną przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000266241, NIP 5222822739, REGON 140665870.

 

II. Towary

 

 1. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne) i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Jedynymi poddanymi regeneracji towarami są sprężarki klimatyzacji oraz części do sprężarek, które oferowane są jako sprężarki regenerowane (lub części regenerowane) i występują w ofercie obok sprężarek nowych fabrycznie oraz części do sprężarek nowych fabrycznie.
 3. Wszystkie oferowane części na stronach internetowych sklepu są przeznaczone do montażu w warsztatach specjalistycznych i powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.
 4. Firma CLIMA TEAM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie towarów w sposób niezgodny z przeznaczeniem i w sposób niezgodny z prawem.
 5. Firma CLIMA TEAM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane  nieprawidłowym montażem lub niewłaściwym wykorzystywaniem towarów.

 

III. Ceny towarów

 

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN (w złotych polskich) i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie i na stronach internetowych sklepu www.sklep.climateam.pl, wprowadzanie nowych towarów i usuwanie towarów już nie aktualnych (wycofanych z produkcji) oraz przeprowadzanie, aktualizowanie i odwoływanie akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego i w ofercie sklepu.

 

IV. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamówienia od Klientów sklepu przyjmowane są poprzez stronę internetową sklepu www.sklep.climateam.pl, telefonicznie pod numerem 22 817-83-01 i 22 817 84 49 lub za pomocą adresu e-mail: autoklima@climateam.pl
 2. Warunkiem realizacji zamówienia internetowego jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego łącznie z podaniem numeru telefonu kontaktowego i adresem e-mail.
 3. Wybrane zamówienia mogą zostać potwierdzone telefonicznie lub poprzez adres e-mail.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (oczekiwanie na towar, częściowa realizacja, anulowanie zamówienia).
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności składanych zamówień i trwa do wyczerpania towarów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia i realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia i nieprzewidzianej zmiany cen fabrycznych.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, który dołączany jest do zamawianych towarów. Faktura VAT lub paragon wystawiany jest w chwili, gdy całość zamówienia jest skompletowana i gotowa do wysyłki.

 

V. Płatności

 

 1. Zapłatę za towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.climateam.pl przyjmujemy za pobraniem lub gotówką w przypadku zaznaczonego odbioru osobistego. Forma płatności wybierana jest przez Kupującego w chwili składania zamówienia.
 2. W celu uzyskania przelewu za wysyłany towar prosimy o wcześniejszy kontakt ze sprzedającym.

 

VI. Dostawa towaru

 

 1. Zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej lub innego przewoźnika wskazanego przez Zamawiającego. Zamówione towary można również odebrać osobiście w siedzibie naszej firmy.
 2. Zamawiający pokrywa koszty dostawy, na które składają się koszty pakowania, opakowania i transportu. O kosztach dostawy Kupujący jest informowany podczas składania zamówienia. Koszt dostawy wyświetlany jest obok kosztów zamawianych produktów i widoczny jest po wybraniu przewoźnika.
 3. Towar dostępny w magazynie wysyłamy w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie z winy firmy kurierskiej, poczty lub innego przewoźnika dostarczającego zamówiony towar.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za towar uszkodzony podczas transportu. Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzonego opakowania lub stwierdzenia, iż otrzymany towar jest uszkodzony mechanicznie lub posiada braki, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienie Państwu kopii jednego egzemplarza (ważne aby nastąpiło to w dniu dostawy).

 

VI. Zwroty i wymiany

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), jeżeli Klient jest Konsumentem wówczas przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą , bez podania przyczyn w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie zakupionej rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w formie oświadczenia (np., na piśmie) przesłanego na adres: CLIMA TEAM Sp. z o.o. ul. Staniewicka 2, 03-310 Warszawa, lub przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres: autoklima@climateam.pl, przed upływem terminu od odstąpienia od umowy.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego pod adresem:
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA (PDF)
 4. Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: CLIMA TEAM Sp. z o.o. ul. Staniewicka 2, 03-310 Warszawa.
 5. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
 6. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru oraz  stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Jeżeli dostarczony towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedawcy.  Wymiana towaru zostanie dokonana na koszt Sprzedawcy zgodnie z dostępnością produktu w sklepie. W przypadku braku dostępności produktu na wymianę firma CLIMA TEAM Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zwrotów środków pieniężnych za zakupiony towar.

 

VII. Reklamacje

 

 1. Towary dostępne w sklepie internetowym objęte są gwarancją jakości producenta.
 2. CLIMA TEAM Sp. z o.o. jako Sprzedawca pośredniczy między Klientem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Gwarantem jest producent / dystrybutor towarów oferowanych przez CLIMA TEAM Sp. z o.o.
 3. Po stwierdzeniu w towarze wady fabrycznej, Klient może skorzystać ze świadczeń bezpośrednio u producenta / dystrybutora produktu lub za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.climateam.pl
 4. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy: CLIMA TEAM Sp. z o.o., ul. Staniewicka 2, 03-310 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: autoklima@climateam.pl lub osobiście w siedzibie firmy.
 5. Do każdej gwarancji powinien być dołączony protokół reklamacyjny wraz z opisem wady reklamowanego produktu oraz kserokopia dowodu zakupu (paragon lub faktura) oraz dane kontaktowe Klienta. Powyższe postanowienia są podstawą do rozpatrywania reklamacji.
 6. Towar należy odesłać w opakowaniu oryginalnym, zabezpieczonym na czas transportu, na koszt własny.
 7. Nie przyjmujemy zwrotów i przesyłek odesłany „za pobraniem”.
 8. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmuje się datę odebrania uszkodzonego towaru przez CLIMA TEAM Sp. z o.o. wraz z dowodem zakupu.
 9. Konsument może skorzystać ze wzoru protokołu reklamacyjnego zamieszczonego pod adresem:
  PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY (PDF)
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.
 11. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do Gwaranta.
 12. W przypadku stwierdzenia przez serwis producenta / dystrybutora, że naprawa produktu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania reklamacji może zostać dodatkowo wydłużony, o czym CLIMA TEAM Sp. z o.o. zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta.
 13. W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach, tego samego bądź innego producenta. W przypadku braku możliwości jakiejkolwiek wymiany mogą być zwrócone koszty zakupu, o czym CLIMA TEAM Sp. z o.o. zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta.
 14. Odpowiedzialność CLIMA TEAM Sp. z o.o. jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje Gwarant.
 15. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 16. Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne. Nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów wpływających na dostarczony produkt.
 17. Roszczenia z tytułu gwarancji, rękojmi dotyczą tylko produktu (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) – nie dotyczą kosztów dodatkowych tj. transport, montaż, demontaż, dodatkowe badania diagnostyczne, etc.
 18. Roszczenia z tytułu gwarancji, rękojmi nie dotyczą zamontowanych części elektrycznych (cewki elektromagnetyczne, czujniki ciśnienia, zawory sterujące sprężarką) oraz części eksploatacyjnych (łożyska klimatyzacji, itp).

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Kupującego wprowadzone są do bazy danych Sklepu i przechowywane przez firmę CLIMA TEAM Sp. z o.o. wyłącznie w celach realizacji zamówień i w celach marketingowych. Nie będą one udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem przypadków i w zakresie wskazanym w powołanej ustawie. Kupujący ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i zgłaszania w tym zakresie sprzeciwu. Wszelkie pytania odnośnie polityki prywatności prosimy kierować do Sklepu drogą elektroniczną na adres: autoklima@climateam.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustaw wskazanych w Regulaminie.
 3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji dotyczących Sklepu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Aby zrezygnować z otrzymywania poczty e-mail wystarczy wysłać na adres autoklima@climateam.pl wiadomość o tytule - rezygnacja z newsletters.
 4. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, jest on dla niego zrozumiały i w pełni akceptuje jego warunki. W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu oraz praw i obowiązków Sklepu lub Kupującego, wszelkie wyjaśnienia będą udzielane w odpowiedzi na zapytania kierowane do Sklepu drogą elektroniczną na adres: autoklima@climateam.pl
 5. Wszystkie towary do momentu ostatecznego i pełnego ich zapłacenia przez Kupującego są własnością firmy CLIMA TEAM Sp. z o.o.
 6. CLIMA TEAM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 7. Kupujący każdorazowo składając zamówienie winien zapoznać się i potwierdzić treść regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

 

Cena obowiązuje wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.